A N U N Ţ

Instituţia Publică ,,Clubul Sportiv
Municipal Şcolar Reşiţa”
Reşiţa, str. Valea Domanului Nr.1
Cod Fiscal 16707440
Persoană de contact: IGNAT ANDREEA
Telefon 0725925539/Fax 0255.223830
Nr. 869/07.09.2017.

A N U N Ţ

Instituţia Publică ,,Clubul Sportiv Municipal Şcolar Reşiţa” cu sediul în Reşiţa str. Valea Domanului nr 1, jud Caraş-Severin organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante de Inspector de specialitate in Administratie Publica gradul II şi Consilier juridic deb.1A– posturi vacante din cadrul Biroului Resurse Umane, Juridic;
1. Inspector de specialitate în Administraţie Publică gr.II – un post ;
– studii superioare de specialitate;
2.Consilier juridic deb.1A – un post ;
– studii superioare de specialitate;
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Instituţiei Publice ,,Clubul Sportiv Municipal Şcolar Reşiţa”- Reşiţa str. Valea Domanului nr.1, Jud. Caraş-Severin până în data de 22 septembrie 2017 ora 1600, iar în data de 25.09.2017 va avea loc selecţia dosarelor;
Concursul va avea loc în data de 28.09.2017-02.10.2017, la sediul instituţiei din Reşiţa str. Valea Domanului nr.1, jud.Caraş-Severin si va consta în doua probe:
-proba scrisă în data de 02.10.2017 ora 16.30;
-eventualele contestaţii se vor depune în data de 03.10.2017 între orele 09.00-11.00;
-interviu în data de 04.10.2017 ora 16.30.
Conditiile de participare sunt cele prevazute la condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că, nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.Actele de identitate , documente de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
– vechimea necesară pentru ocuparea postului este de minim 3 ani în specialitatea studiilor;

Principalele atribuţii ale postului de Inspector de Specialitate in Administratie Publica II sunt:
– planificarea, organizarea şi distribuirea materialelor şi accesoriilor necesare desfăşurării activităţii personalului administrativ;
– aprovizionarea sau avizarea aprovizionării cu rechizite, papetărie şi alte materiale necesare pentru întreţinere şi protocol în conformitate cu prevederile OUG nr.34/2006;
– întocmirea recepţiilor şi a bonurilor de consum pentru toate materiale cumpărate şi predarea recepţiilor la Compartimentul Buget, Finanţe – Contabilitate, Organizare, Planificare, Control Financiar Preventiv, pentru decontări;
– asigurarea protocolului delegaţiilor sosite în cadrul instituţiei;
– asigurarea instruirii pe linie de protecţia muncii privind prevenirea şi stingerea incendiilor a personalului;
– repartizează documentele după ce au fost văzute de administratorul societăţii,
– transmite şi primeşte faxuri, corespondenţa,
– întocmeşte delegaţiile personalului,
– ţine evidenţele solicitate de conducere,
– întocmeşte contracte individuale de muncă la angajare,
– completează registrul de evidenţă al salariaţilor,
– efectuează desfaceri de contracte de muncă,
– întocmeşte documentele necesare pentru detaşări la alte societăţi,
– înscrie modificările privind salariile, funcţiile, etc în registru de evidenţă,
– eliberează adeverinţe de vechime şi de grupa de muncă,
– completează actele necesare pentru întocmirea dosarului de pensie,
– întocmeşte dosarele de personal ale salariaţilor,
– stabileşte vechimea în muncă a salariaţilor,
– participă la cursurile de perfecţionare organizate de DMSS
-gestioneaza si actualizeaza REVISAL.

Principalele atribuţii ale postului de Cosilier Juridic Deb.IA sunt:
– studiază şi interpretează actele normative ce reglementează activitatea ce se desfaşoară în instituţie pentru a asigura informarea şi consultanţa de specialitate din interiorul instituţiei;
– reprezintă şi apără interesele de orice natură ale instituţiei în raport cu persoane fizice sau juridice faţă de
care insituţia are relaţii contractuale sau interese;
– avizează, asupra legalitaţii, măsurile care sunt de natură să angajeze răspunderea patrimonială a instituţiei,
precum şi acelor care sunt impuse de legiuitor;
– reprezintă şi apără interesele de orice natură ale instituţiei in raport cu persoane fizice sau juridice faţă
de care aceasta are relaţii contractuale sau interese;
– reprezintă interesele insituţiei in faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de cercetare şi urmărire penală,
a notarilor publici, a executorilor judecătoreşti şi a organelor arbitrare pe baza delegaţiei de reprezentare
eliberata de conducerea insituţiei;
– redactează şi susţine sesizările, ia măsuri pentru executarea acestora în faţa organelor de cercetare şi
urmărire penală;
– întocmeşte în termen legal şi susţine acţiunile civile, comerciale, de muncă, de contencios administrativ în care parte este instituţia, pentru a reprezenta interesele acesteia în faţa instanţelor de judecată şi de arbitrare
intern şi internaţional, şi achită taxele judiciare legale;
– redactează şi susţine apărările insituţiei în procesele în care aceasta are calitatea de pârâtă;
– redactează şi susţine în faţa Instanţelor de Judecată, cererile de apel şi recurs împotriva Hotărârilor judecătoreşti nefavorabile, precum şi apărările necesare atunci când acestea sunt formatate de pârât;
– participă la întocmirea proiectelor de contracte, avizează contractele încheiate de instituţie, iar dacă este cazul, formulează obiecţiuni la clauzele propuse de cealaltă parte din contract;
– redactează acţiunile către Tribunale prin care se solicită constatarea insolvenţei unor debitori şi le susţine conform prevederiolr legale;
– participă la recuperarea creanţelor şi se deplasează la clienţi pentru a încheia acte juridice cu privire la modul şi termenele de recuperare a acestora;
– intocmeste la instante cererile de efectuare ale unor expertize precum si obiectivele necesare efectuarii lor si participa la desfasurarea acestora. Atunci cand este cazul intocmeste obiectiuni ale rapoartelor si le sustine in fata instantelor;
– formuleaza si sustine contestatiile necesare impotriva unor Procese Verbale de control sau de constatare si sanctionare a contraventiilor;
– formuleaza raspunsuri complete la sesizarile si reclamatiile primite de conducerea institutiei care sunt date spre rezolvare;
– avizeaza deciziile de sanctionare sau de desfacere a contractelor de munca dupa verificarea anchetei administrative executate;
– elaboreaza si prelucreaza “Codul de Deontologie”, valabil pentru toti angajatii institutiei;
– participa la negocierea si formularea textelor din CCM, astfel incat continutul acestora sa fie in conformitate cu prevederile legale;
– tine evidenta legislatiei in vigoare si actelor normative pentru a asigura documentatia necesara tuturor celor interesati si raspunde de actualizarea bazei de date cu legi si acte normative;
– initiaza demersurile legale pentru obtinerea titlurilor executorii;
– intocmeste documentatia necesara intabularii titlurilor de proprietate, sentinte judecatoresti si orice titlu;
– participa la actiuni de preluare si inventariere a activelor patrimoniale ce se preiau de catre institutie, pe masura existentei titlurilor executorii;
– participa la actiuni ce implica gajarea sau ipoteca bunurilor mobile sau imobile aflate in patrimoniul institutiei;
– indeplineste orice alte sarcini, atribuite de seful ierarhic superior, care implica activitatea juridica pentru buna desfasurare a activitatii institutiei;
– derularea actiunilor privind Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, obtinerea si gestionarea documentelor cadastrale;
– valorificarea rezultatelor intabularii privind proprietatea institutiei;
– analiza oportunitatii si derularea formalitatilor privind valorificarea unor bunuri;
– derularea formalitatilor legale privind externalizarea activitatilor ce nu fac parte din obiectul principal de activitate a institutiei;
– initierea si derularea operatiunilor de constituire entitatilor juridice independente cu participantii institutiei;
– valorificarea prevederilor legislative privind taxele si impozitele locale;
– asigurarea confidentialitatii documentelor patrimoniale;
– redacteaza si distribuie bilunar, in interiorul companiei comunicarea “Noutati Legislative”;
– respecta dispozitiile sefului ierarhic in vederea asigurarii unui climat de ordine si disciplina in cadrul colectivului de munca;
– informeaza seful ierarhic despre problemele tehnice aparute in vederea evitarii aparitiei neconformitatilor;
– participa la forme de instruire si perfectionare in vederea ridicarii gradului de calificare profesionala.

Bibliografia:
-Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (republicată) (actualizată) administraţiei publice locale;
-Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea 307/2006 privind apararea impotrva incendiilor;
-Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
-Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului cu modificările şi completările ulterioare;
-Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Instituţiei Publice ,,Clubul Sportiv Municipal Şcolar” Reşiţan ( HCLnr.77/31.03.2015) ;
-Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 14.07.2006;
-H.G. 1048/ 09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de muncă;
– Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Eventualele contestatii se depun in data de 29.09.2017, între orele 09.00-11.00. Candidatii pot contesta numai notele proprii la proba scrisă. La interviu participa numai candidatii care au obtinut 50 de puncte la proba scrisă.
Rezultatul final este media aritmetica intre punctajul la proba scrisă si punctajul de la interviu si trebuie sa fie minim 50 de puncte pentru fiecare probă.
Pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte.
Pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.
Relaţii suplimentare se obţin la sediul Instituţiei Publice ,,Clubul Sportiv Municipal Şcolar Reşiţa”- Reşiţa str. Valea Domanului nr.1, Jud. Caraş-Severin-Biroul Resurse Umane, Juridic si telefon 0725.925.539.

Director,
Lolea Viorel

Lasă un răspuns