ANUNȚ! Concurs pentru post contractual

Instituţia Publică ,,Clubul Sportiv Municipal Şcolar Reşiţa” cu sediul în Reşiţa str. Valea Domanului nr 1, jud Caraş-Severin organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui nr. de 2 posturi vacante de muncitor III-fochist, studii medii/gimnaziale, astfel:

– muncitor III-fochist – două posturi;

– studii medii/gimnaziale.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Instituţiei Publice ,,Clubul Sportiv Municipal Şcolar Reşiţa”- Reşiţa str. Valea Domanului nr.1, Jud. Caraş-Severin până în data de 11 mai 2017 ora 1600, iar în data de 12.05.2017 va avea loc selecţia dosarelor;

Concursul va avea loc în data de 22.05.2017-24.05.2017, la sediul instituţiei din Reşiţa str. Valea Domanului nr.1, jud.Caraş-Severin  si va consta în doua probe:

-proba scrisă în data de 22.05.2017 ora 15.00;

-eventualele contestaţii se vor depune în data de 23.05.2017 între orele 09.00-11.00;

-interviu în data de 24.05.2017ora 15.00.

Conditiile de participare sunt cele prevazute la condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că, nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae.

8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. Actele de identitate , documente de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Principalele atribuţii ale postului sunt:

-verifică zilnic înainte de pornirea utilajului parametrii de bază ai maşinii;

-verifică zilnic înainte de pornirea utilajuluiindicele controlului de gaze;

-operaţii de preîncăncălzire a utilajului, coordonate cu verificarea funcţionării corecte a sistemelor de ardere a gazelor;

-operaţii de purjare a vasului de acumulare, a cazanului, a distribuitorului de abur;

-verifică funcţionarea staţiei de dedurizare a ape, asigură alimentarea cu tablete de sare;

-verifică corectitudinea parametrilor pe toată durata zilei;

-verifică zilnic gradul de etanşare a garniturilor din traseul de conducte din centrala termică, anunţă şeful ierarhic eventualele defecţiuni şi participă la înlăturarea defectelor;

-operaţii de service la maşină atunci când apare un defect;

-curăţenia zilnică la locul de muncă şi pe eventualele sectoare trasate de şeful direct;

-să execute dispoziţiile PSI şi SSM conform cu îndatoririle stabilite;

-alte dispoziţii date de şeful direct.

Eventualele contestatii se depun in data de 23.05.2017, între orele 09.00-11.00. Candidatii pot contesta numai notele proprii la proba scrisă. La interviu participa numai candidatii care au obtinut 50 de puncte la proba scrisă.

Rezultatul final este media aritmetica intre punctajul la proba scrisă si punctajul de la interviu si trebuie sa fie minim 50 de puncte pentru fiecare probă.

Pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte.

Pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

Relaţii suplimentare se obţin la sediul Instituţiei Publice ,,Clubul Sportiv Municipal Şcolar Reşiţa”- Reşiţa str. Valea Domanului nr.1, Jud. Caraş-Severin-Biroul Resurse Umane, Juridic.

Temei legal: art. 7 alin (4) aprobat de H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

    Director,                                                                                      Consilier Juridic

Lolea Viorel                                                                              Bîrţă Baindorfer Claudiu

Lasă un răspuns